1 Úvodné ustanovenia

1.1 V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov prevádzkovateľom je Mgr. Barbora Koštialová, Ševčenkova 1078/12, 851 01 Bratislava, IČO: 48057223, DIČ: 1086281669, telefón +421 948 191 846, e-mail info@test.bkcoaching.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

2 Rozsah spracúvania osobných údajov

2.1 Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracováva osobné údaje, identifikačné a kontaktné údaje v nasledovnom rozsahu:

a)  ak je zákazníkom fyzická osoba, v rozsahu meno a priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu a korešpondenčná adresa, telefónne číslo, emailová adresa, fakturačné údaje zákazníka v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,

b)  ak je zákazníkom podnikateľ, v rozsahu obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je pridelené), kontaktnú osobu (osobu zodpovednú za objednávku) v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail.

2.2 Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje nijakým stranám na komerčné účely bez toho, aby s tým dotknutá osoba vopred vyjadrila individuálny a slobodný súhlas. Pri využívaní služby Google Analytics môže za určitých okolností dochádzať k spracúvaniu osobných údajov návštevníkov webovej stránky zo strany spoločnosti Google Inc. v postavení tretej strany a samostatného prevádzkovateľa, pričom na toto spracúvanie osobných údajov poskytovateľ nemá žiaden dosah ani vplyv.

2.3 Prevádzkovateľ zároveň informuje o tom, že časť spracúvania osobných údajov, ktoré súvisia s využívaním funkcionalít integrovaných do webovej stránky www.bkcoaching.sk, môže byť realizovaná samostatne a od poskytovateľa nezávisle tretími stranami, ktoré sú v postavení samostatných prevádzkovateľov odlišných od informačných systémov osobných údajov poskytovateľa, V týchto prípadoch ide najmä o prevádzkovateľa tzv. platobnej brány určenej na vykonávanie bezhotovostných platieb cez internet. Týmto tretím stranám dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje priamo bez toho, aby do tohto procesu Prevádzkovateľ akokoľvek vstupoval.

3 Účel spracúvania osobných údajov

3.1 Osobné údaje sú spracúvané na nasledovných právnych základoch:

a) na účel realizácie individuálneho sedenia, objednania online programu, podľa aktuálnej ponuky  na stránke www.bkcoaching.sk,

b) na účel prihlášky na kurz prevádzkovateľa a/alebo na uzatvorenie, zmenu alebo plnenie zmluvy,

c) na účel marketingovej komunikácie a na zasielanie marketingových materiálov a ponúk na poskytovanie služieb prevádzkovateľa na základe udelenia súhlasu alebo oprávneného záujmu prevádzkovateľa,

d) na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (obchodná evidencia, daňové povinnosti),

e) na uplatnenie zákonných nárokov z uzatvorenej zmluvy (reklamácie),

f) na zaistenie vzájomnej komunikácie a pre účely umožnenia výkonu práv v súvislosti s ochranou osobných údajov.

4 Doba spracúvania osobných údajov

4.1 Osobné údaje získané pre účely uzatvorenia, zmeny alebo plnenia zmluvy sa uchovávajú po dobu poskytnutia služby a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. v rámci reklamačného konania. Osobné údaje poskytnuté pre účely marketingovej komunikácie na základe Vášho súhlasu sa uchovávajú po dobu, na ktorú bol súhlas poskytnutý alebo do momentu skončenia účelu spracúvania, ak doba poskytnutia súhlasu nebola uvedená. Ostatné osobné údaje sa uchovávajú podľa lehôt stanovených osobitnými predpismi.

5 Ochrana osobných údajov

5.1 Osobné údaje sa získavajú a spracúvajú v rámci poskytovania služieb, využívania marketingovej komunikácie a uplatnenia nárokov vyplývajúcich z právnych predpisov. Osobné údaje sú chránené použitím rôznych primeraných organizačných a technických opatrení tak, aby nedošlo k ich zneužitiu. Osobné údaje nie sú zverejnené a neuskutočňuje sa prenos osobných údajov do inej krajiny v rámci EÚ alebo mimo EÚ.

6 Subjekty s prístupom k osobným údajom

6.1 K osobným údajom majú prístup aj ďalšie subjekty, a to tretie osoby na základe platných právnych predpisov (napr. kontrolné orgány) a sprostredkovatelia na základe zmlúv uzatvorených s Prevádzkovateľom.

7 Práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

7.1 Ochrana osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

7.2 K právam v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí:

a) Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo získať od Prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom a informáciám o spracúvaných osobných údajoch, konkrétne (i) o účele spracúvania osobných údajov, (ii) o kategórii spracúvaných osobných údajov, (iii) o identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, (iv) o dobe uchovávania osobných údajov, (v) o práve požadovať od prevádzkovateľa opravu Vašich osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, (vi) o práve podať návrh na začatie konania, (vii) o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby a (viii) o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

b) Právo na opravu osobných údajov

Máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.  So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

c) Právo na výmaz osobných údajov

Máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Vaše osobné údaje budú bez zbytočného odkladu vymazané, ak (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, (ii) ste udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov odvolali, (iii) namietate spracúvanie osobných údajov, (iv) sa Vaše osobné údaje spracúvajú nezákonne, (v) je dôvodom pre výmaz splnenie zákonnej povinnosti, (vi) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

d) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak (i) namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, (ii) spracúvanie osobných údajov je nezákonné alebo namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto vymazania obmedzenie ich použitia, (iii) Prevádzkovateľ už osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov nepotrebuje, ale Vy ich potrebujete na uplatnenie Vášho právneho nároku, (iv) namietate spracúvanie osobných údajov,  a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

e) Právo na prenosnosť osobných údajov

Máte právo získať od Prevádzkovateľa Vaše osobné údaje, ktoré ste Prevádzkovateľovi poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu Prevádzkovateľovi.

f) Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. V prípade spracúvania osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom, máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov bez obmedzenia.

g) Ak chcete vykonať niektoré zo svojich práv v oblasti osobných údajov, môžete tak urobiť zaslaním žiadosti na emailovú adresu info@test.bkcoaching.sk. Všetkými Vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku ich vybavenia Vás budeme informovať rovnakým spôsobom, akými jednotlivé žiadosti podáte.